Anlamları ve faydalarıyla Allah’ın 99 İsmi

Esma-i Hüsna, en güzel isimler anlamında, Yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Allah’ın 99 ismini bilerek ve iman ederek okumak, Allah katında en makbul ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Bildiğimiz çoğu dua ve surede Allah’ın Esma’ları vardır. Mü’min, Sadece bir kere Eûzü besmele çektiğinde bile Esma-i Hüsna’dan Allah, Rahman ve Rahim isimlerini zikretmiş olur.

İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan Esmâ-i Hüsnâ, Yüce Allah’ın 99 isminin karşılığı olarak ifade edilir. Kur’an-ı Kerimdeki ayetlerde ve Hadis-i Şeriflerde çokça zikredilen Esma-i Hüsna’yı ezberleyen kişilerin Cennete gireceği, Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından şu şekilde müjdeleniyor:

“Allah’ın doksan dokuz -yüzden bir eksik- ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen (ihsâ) cennete girer.” (Buhari) Hadis-i Şerifteki ezberlemekten maksat, Yüce Allah’ı isimleriyle tanıyarak, O’na ibadet ve taatta bulunarak iman etmektir.

Allah’ın isimleri, 99 ile sınırlı olmayıp, bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu Hadis’te 99 sayının zikredilmesi sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah’ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir. Tirmizi ve İbn-i Mace’nin rivayet ettiği Hadis’te bu isimler tek tek sayılmıştır.

Kuran-ı Kerim’de Esma-i Hüsna

Kuran-ı Kerimde Esma-i Hüsna ile ilgili zikredilen başlıca ayetler şunlardır:

“Allah O’dur ki O’ndan başka ilâh yoktur, en güzel isimler O’nundur.” (Taha-8)

“O, takdir edip yaratan, (bir uygunluk içinde) var eden, varlıklara sûret veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih (ve tenzih) eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr 24)

“De ki: “İster ‘Allah’ diye dua edin, ister ‘Rahmân’ diye; hangisi ile dua etseniz, nihayet en güzel isimler O’nundur.” Namazda sesini pek yükseltme, pek de (duyamayacak kadar) kısma, bu ikisinin arasında bir yol tut.” (İsra-110)

“Esmâü’l-Hüsnâ (en güzel isimler) ancak Allah’ındır.[44] O halde O’na, onlarla dua edin. O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarıyla cezalandırılacaklardır.” (Araf 180)

(Tirmizî rivayetinde yer alıp yaygınlık kazanan doksan dokuz esmâ-i hüsnâ (Nesih, Hasan Rıza hattıyla; Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonu)

Esma-i Hüsna (Allah’ın 99 ismi) ve anlamları

Allah (C.C): Eşi benzeri olmayan, Tek ilah, isimlerin sultanı

Er-Rahman: Tüm yaratılanlara merhamet eden

Er-Rahim: Ahirette inananlara sonsuz ihsan, ikram ve lütufta bulunan

El-Melik: Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan

El-Kuddüs: Tüm eksikliklerden uzak

Es-Selam: Tüm tehlikelerden selamete çıkaran

El-Mü’min: Koruyan, Güvenilen

El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten

El-Aziz: Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan

El-Cebbar: Kudret sahibi olan

El-Mütekebbir: Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan

El-Halık: Yaratan

El-Bari: Kusursuz ve eksiksiz yaratan

El-Musavvir: Tüm varlıklara şekil veren

El-Gaffar: Mağfireti bol olan

El-Kahhar: Her şeye hakim olan

El-Vehhab: Karşılıksız veren

El-Rezzak: Rızık veren

El-Fettah: Dardan kurtaran

El-Alim: Her şeyi bilen ve gören

El-Kabıd: Dilediğini darlık verme gücü olan

El-Basıt: İstediğine bolluk veren

El-Hafıd: Kafirleri alçaltan

Er-Rafi: İnananları yükselten

El-Mu’ız: Aziz kılan, dilediğini yücelten

El-Müzil: Dilediğini değersiz kılan

Es-Semi: Her şeyi duyan

El-Basir: Her şeyi gören

El-Hakem: Mutlak hakimiyete sahip olan

El-Adl: Adil olan

El-Latif: Kullarına değer veren

El-Habir: Her şeyi bilen

El-Halim: Ceza verirken acele etmeyen

El-Azim: Yüce

El-Gafur: Affedici olan

Eş-Şekur: Az amelde bile çok sevap veren

El-Aliyy: Yüce

El-Kebir: Büyük olan

El-Hafiz: Koruyan

El-Mukit: Yaratılana rızkını veren

El-Hasib: Hesaba alan

El-Celil: Yüksek sıfatları olan

El-Kerim: İkram eden

Er-Rakib: Gören ve gözeten

El-Mucib: Dualarını kabul eden

El-Vasi: Rahmeti ve ilmi bol olan

El-Hakim: Hikmetli

El-Vedud: Kullarını seven

El-Mecid: Şerefi yüksek olan

El-Bais: Ölmüş olanları dirilten

Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır olan

El-Hakk: Hakkı gösteren

El-Vekil: Tevekkül edenlerin işlerini yoluna koyan

El-Kaviyy: Kudretli

El-Metin: Güçlü olan

El-Veliyy: İnananlara dost olan

El-Hamid: Övgüye layık olan

El-Muhsi: Tüm varlıkların sayısını bilen

El-Mübdi: Yoktan var eden

El-Muid: Öldüren ve sonrasında tekrar dirilten

El-Muhyi: Dirilten, can veren

El-Mümit: Öldüren

El-Hayy: Sonsuz hayata sahip olan

El-Kayyum: Varlıkları ayakta tutan

El-Vacid: istediğini her zaman bulan

El-Macid: Şanı yüce olan

El-Vahid: Eşi benzeri olmayan

Es-Samed: Muhtaç olunan

El-Kadir: Kudretli

El-Mektedir: Her şeye gücü yeten

El-Mukaddim: İstediğini yükselten

El-Muahhir: Dilediğini geri bırakan

El-Evvel: Ezeli

El-Ahir: Ebedi

El-Zahir: Varlığı açık olan

El-Batın: Mahiyeti gizli olan

El-Vali: Sahip olan

El-Müteali: Yüce

El-Berr: İyiliği bol olan

Et-Tevvab: Günahları affeden

El-Müntekim: İntikam alan

El-Afüvv: Affeden

Er-Rauf: Merhametli olan

El-Muksit: Adaletli olan

El-Cami: Mahşer günü bir araya toplayan

El-Ganiyy: Kimseye muhtaç olmayan

El-Mugni: Müstağni

El-Mani: İstediği bir şeye mani olan

Ed-Darr: istediğine zarar veren

En-Nafi: istediğine fayda veren

En-Nur: Alemi aydınlatan

Al-Hadi: Hidayet sahibi

El-Bedi: Benzersiz yaratan

El-Baki: Ebedi

El-Varis: Tüm her şeyin tek sahibi

Er-Reşid: Yol gösteren

Es-Sabur: Ceza vermek için acele etmeyen

Malik-ül Mülk: Tüm varlıkların sahibi olan

Zül-Celali vel İkram: Celal sahibi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir